ฟังก์ชันส่วนกลาง

รายงานปัญหา Nightly

ส่วนนี้จะแสดงฟังก์ชันส่วนกลางที่พร้อมใช้งานใน Starlark รายการฟังก์ชันที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทไฟล์ (ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ BUILD หรือไฟล์ .bzl ฯลฯ)