ข้อจํากัดการตั้งค่าข้อมูล

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

การตั้งค่าข้อจำกัดเฉพาะที่อาจนำมาใช้เพื่อกำหนดแพลตฟอร์ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การกำหนดข้อจำกัดและแพลตฟอร์ม
หมายเหตุ: API นี้ยังอยู่ในขั้นทดลองและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ฟีเจอร์นี้จะปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น แต่อาจเปิดใช้ด้วย --experimental_platforms_api

สำหรับสมาชิก

has_default_constraint_value

bool ConstraintSettingInfo.has_default_constraint_value

ระบุว่ามีข้อจำกัดด้านค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่านี้หรือไม่