ค่าข้อจํากัดด้านข้อมูล

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ค่าสำหรับการตั้งค่าข้อจำกัดที่ใช้เพื่อกำหนดแพลตฟอร์มได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การกำหนดข้อจำกัดและแพลตฟอร์ม
หมายเหตุ: API นี้ยังอยู่ในขั้นทดลองและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ฟีเจอร์นี้จะปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น แต่อาจเปิดใช้ด้วย --experimental_platforms_api