ข้อมูลแพลตฟอร์ม

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เฉพาะเจาะจง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การกำหนดข้อจำกัดและแพลตฟอร์ม
หมายเหตุ: API นี้ยังอยู่ในขั้นทดลองและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ฟีเจอร์นี้จะปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น แต่อาจเปิดใช้ด้วย --experimental_platforms_api