BazelCon 2022 מגיע בין 16 ל-17 בנובמבר לניו יורק באינטרנט.
הירשמו עוד היום!

סקירה כללית על דף אחד

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.
רשימה של כל המודולים והגלובליים הזמינים:

פונקציות גלובליות

קבועים גלובליים

מודולים גלובליים

מקטעי תצורה

ספקים

סוגים מובנים

סוגי נתונים בסיסיים של Starlark