Nhận trợ giúp

Trang này liệt kê các tài nguyên về Bazel ngoài tài liệu và nêu cách nhận hỗ trợ từ nhóm Bazel và cộng đồng.

Tìm kiếm nội dung hiện có

Ngoài tài liệu này, bạn có thể tìm thấy thông tin hữu ích bằng cách tìm kiếm:

Xem video

Bản ghi âm các cuộc trò chuyện của Bazel tại nhiều hội nghị, chẳng hạn như:

Hỏi cộng đồng Bazel

Nếu hiện không có câu trả lời nào, bạn có thể hỏi cộng đồng bằng cách:

Báo cáo lỗi

Nếu bạn gặp lỗi hoặc muốn yêu cầu một tính năng, hãy gửi Vấn đề về GitHub.