با کمک به بهبود پروژه منبع باز Bazel بخشی از جامعه باشید.
کشف کنید که چگونه می توانید بازخورد ارائه دهید، در انجمن شرکت کنید یا برای پروژه Bazel کد بنویسید.
با نحوه مشارکت کد در Bazel، با خط مشی مشارکت و فرآیند پذیرش وصله ما آشنا شوید.
ساختار پایگاه کد Bazel، از جمله نحوه استفاده از یک رابط قابل جستجو را کشف کنید.
با سایر توسعه دهندگان Bazel هماهنگ کنید و از تیم اصلی Bazel برای ارائه ویژگی ها و به روز رسانی های جدید راهنمایی بخواهید.
با پیوستن به انجمن Bazel در Slack، Stack Overflow، و موارد دیگر، از آن حمایت کنید.
در مورد فرآیند انتشار و انتظارات تیم برای نگهبانان پروژه منبع باز Bazel بخوانید.