ประเภทข้อมูล Core Starlark

รายงานปัญหา Nightly

ส่วนนี้จะแสดงประเภทข้อมูลของภาษาหลักของ Starlark โดยมีข้อยกเว้นบางประการ ชื่อประเภทเหล่านี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ Starlark ที่ถูกต้อง ซึ่งอาจได้มาจากวิธีการต่างๆ