Mục tiêu

Báo cáo vấn đề Xem nguồn

Mục tiêu XÂY DỰNG cho phần phụ thuộc. Xuất hiện trong các trường của ctx.attr tương ứng với các thuộc tính phần phụ thuộc (label hoặc label_list). Có các trường sau:
 • label

  Label Target.label
  Giá trị nhận dạng của mục tiêu.
 • tệp

  depset Target.files
  Tập hợp File trong dữ liệu đầu ra mặc định của mục tiêu này. Tương đương với target[DefaultInfo].files.
 • tỷ lệ co

  list Target.aspect_ids
  Danh sách aspect_ids được áp dụng cho mục tiêu này.
 • Nhà cung cấp

  Bạn có thể truy cập vào providers của mục tiêu quy tắc bằng kiểu sử dụng ký hiệu chỉ mục (target[DefaultInfo]). Bạn có thể kiểm tra sự hiện diện của nhà cung cấp bằng cách sử dụng toán tử in (SomeInfo in target).

  Nếu hàm triển khai của quy tắc trả về struct thay vì danh sách thực thể Provider, thì bạn có thể truy cập vào các trường của cấu trúc qua các trường tương ứng của Target (target.some_legacy_info).